fest@fest.com.pl

+48 58 553 47 15

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

www.fest.com.pl

Obowiązuje od 27 stycznia 2022 r.

 1. Stosowane definicje.
  • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.fest.com.pl, w którym Kupujący może dokonywać zakupów Towarów, dostępnych w ofercie Sprzedawcy.
  • Sprzedawca – Fest Sp. z o.o. ul. Śląska 66 80-389 Gdańsk/Poland tel.: +48 58 553 47 15, REGON: 008102817, NIP: 5840251209
  • Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
  • Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
  • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
  • Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w przypadku Kupujących administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.fest.com.pl, a także telefonicznie lub poprzez kontakt na adres e-mail Sprzedawcy.
  • Towar – wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie
  • Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Towaru.
  • Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany Towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
  • Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne zawarte w Gwarancji, np. twórca, producent, dystrybutor, etc.
 2. Postanowienia ogólne
  • Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. 
  • Sprzedawca jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług (VAT).
  • Sprzedawca wystawia paragony fiskalne, a na życzenie Kupującego faktury VAT.
  • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary wolne od wad.
  • Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).
 3. Formy płatności.
  • Odbiór przesyłki z Towarem „za pobraniem”, a także dokonanie płatności gotówką (dotyczy odbioru osobistego od Sprzedawcy, po wcześniejszym umówieniu, w godzinach pracy Sprzedawcy).
  • Sprzedawca umożliwia również płatności online  – tj. przedpłaty online przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności (w tym też płatności kartą oraz „Przelewy24” od wysokości zakupu zgodnej z regulaminem operatora płatności), obsługiwany przez:  PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska
 4. Zawarcie umowy sprzedaży.
  • Aby zamówić Towar należy wejść na stronę internetową Sklepu a następnie złożyć Zamówienie.
  • W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
   • wybór Towaru spośród dostępnych on-line w Sklepie,
   • dodanie Towaru do koszyka na stronie Sklepu (w przypadku opcji dokonywanie zakupu przez stronę Sklepu), opcjonalnie – wysłanie wiadomości do Sprzedawcy mailem lub poprzez funkcjonalność serwisu Instagram lub Facebook z nazwą lub symbolem wybranego Towaru,
   • podanie danych koniecznych do realizacji Zamówienia takich jak: imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, adres do wysyłki Towaru, adres e-mail, numer telefonu,
   • wskazanie danych do wystawienia rachunku i/lub faktury, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
   • akceptacja regulaminu Sklepu,
   • zapoznanie się z informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru – szczegóły w dalszej części niniejszego Regulaminu,
   • potwierdzenie woli zawarcia umowy poprzez wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równorzędnej treści pod formularzem Zamówienia w Sklepie, a podczas składania Zamówienia w pozostałej formie poprzez potwierdzenie woli zawarcia umowy.
   • Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, na stronie Sklepu wyświetli się podsumowanie Zamówienia (lub Kupujący otrzyma e-mail z podsumowaniem).
   • Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
   • Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej wybrany Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.
 5. Realizacja Zamówienia
  • Zamówienie jest realizowane w czasie 1 dnia roboczego, licząc od dnia następnego po dniu, w którym Sprzedawca otrzymał Zamówienie, zgodnie z opisem Towaru w Sklepie (Towary dostępne w magazynie Sklepu) lub w ustalonej z Kupującym dacie (Towary na zamówienie – do potwierdzenia mailowego ze Sprzedawcą co do dostępności).
  • Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy (deklarowane czasy do 3 dni roboczych po dniu nadania wg wybranych przewoźników).
  • Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
  • Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
  • Kupujący ma do wyboru dwa sposoby dostawy:
  • Dostawa Towarów ogranicza się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Konsument, jak i Klient-Konsument stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
  • Jeśli jest to możliwe Konsument, jak i Klient-Konsument może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.
 6. Prawo odstąpienia od umowy.
  • Konsumentowi oraz Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Możliwe jest także częściowe odstąpienie od umowy.
 • Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu.
 • Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta.
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: zwroty@ipacc.pl
 • Konsument lub Klient-Konsument odstępujący od umowy może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta np. pobrany z sieci Internet.
 • Konsument oraz Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:
 • swoje dane identyfikacyjne i teleadresowe,
 • nazwę lub symbol/oznaczenie Towaru,
 • datę zawarcia umowy,
 • numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę,
 • potwierdzenie zakupu Towaru – paragon fiskalny/faktura VAT/potwierdzenie płatności lub inny dokument potwierdzający zakup u Sprzedawcy.
 • Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 • W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 • Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.
  • Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrot środków i odesłanie Towaru.

 1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy dotyczącej Towaru, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania Towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub od dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.
 3. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty Towaru należy kierować na adres sprzedawcy
 4. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Decyzja co do sposobu, w jaki Towar zostanie odesłany zależy od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta. Powinien on jednak wybrać taki sposób, aby odsyłana rzecz dotarła w stanie niezniszczonym. Konsument lub Klient-Konsument ponosi również ryzyko wyboru podmiotu, z którego pomocą dokona odesłania rzeczy.

9.   Zwrot kosztów dostawy 

 1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy. 
 2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru do Konsumenta liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy: 
 5. Sprzedawca dostarczył Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę,
 6. Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.

10. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi

 1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną.
 2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wad.
 3. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail: fest@fest.com.pl
 4. Towar podlegający reklamacji powinien zostać odesłany na adres sprzedającego
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany zwrotny adres e-mail lub adres do korespondencji.
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 7. dane identyfikacyjne i teleadresowe,
 8. nazwę lub symbol/oznaczenie Towaru,
 9. uzasadnienie reklamacji,
 10. datę ujawnienia się wady/dowiedzenia się o wadzie,
 11. potwierdzenie zakupu Towaru u Sprzedawcy – paragon fiskalny/faktura VAT/potwierdzenie płatności lub inny dokument potwierdzający zakup u Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez reklamującego adres / adres e-mail.

11. Gwarancja

 1. Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (w zależności od przedmiotu sprzedaży może nim być także producent Towaru, dystrybutor lub  Sprzedawca).
 2. Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez dokument gwarancyjny.
 • Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Towaru.
 • Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień na podstawie rękojmi.

12. Ochrona danych osobowych. 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących z tym związane zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie : https://www.fest.com.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych:
  1. ze składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,
  2. z założeniem Konta w Sklepie,
  3. z zapisaniem się do newslettera,
  4. z dokonaniem oceny Sklepu lub Towaru,
  5. z kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

13. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF lub .docx
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

14. Autorskie prawa majątkowe 

 1. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 2. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

15. Newsletter

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych przez Sprzedawcę (newsletter) na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji („anuluj/wypisz się”), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę za zamówienie Kupującego.
 6. Kupujący, który zapisze się na newsletter Sprzedawcy może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w tym celu, bez wpływu na zgodność tego przetwarzania przed jej odwołaniem.

16. Formularz kontaktowy

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Sklepu/Serwisu, formularz kontaktowy lub poprzez media społecznościowe (Facebook, Instagram), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą.

17. Założenie Konta w Sklepie.

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia, etc.
 4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

18. Platforma ODR

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) [Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Polska, e-mail: adr@uokik.gov.pl.

19. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Ponadto, Konsument ma prawo do wytoczenia powództwa przeciwko Sprzedawcy według przepisów o właściwości przemiennej. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar.
 • Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 • Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk lub pobrać na urządzenie.
 • Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 • Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie co najmniej 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Koszyk0
Brak produktów w koszyku
Kontynuuj zakupy
0
X